OR

Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden en reglementen zijn van toepassing op de EK Prono wedstrijd georganiseerd door ekprono.be

Artikel 1: De Organisator

Onderhavige wedstrijd wordt u geheel kosteloos en belangeloos aangeboden door toro design, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Krekelstraat 25. (hierna te noemen: de Organisator)

Artikel 2: Deelname

 1. De deelname aan deze wedstrijd is gratis en staat open voor iedereen (ook toegankelijk voor inwoners van buiten België).
 2. Werknemers alsook familieleden van werknemers van de organisator hebben de toelating om deel te nemen aan de wedstrijd. Deze komen echter niet in aanmerking voor eventuele prijzen.
 3. Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en de algemene voorwaarden.
 4. Elk natuurlijk persoon mag met slechts één account deelnemen aan de wedstrijd, wanneer blijkt dat de persoon toch meer dan één account beheert, bijvoorbeeld door het gebruik van verschillende e-mail adressen, of identiteiten, heeft de organisator het recht alle betrokken accounts te schrappen.

Artikel 3 De wedstrijd

 1. De wedstrijd start aan het begin van het EK op 10/06/2016 en eindigt na de finale op 10/07/2016.
 2. De wedstrijd omvat alle wedstrijden op het EK 2016 in Frankrijk, van groepsfase tot en met de finale.
 3. Deelnemers kunnen punten verdienen door voor elke wedstrijd op het WK hun pronostiek uit te brengen via deze website.

  Punten worden als volgt toegekend:
  Het aantal te verdienen punten is opgedeeld in twee delen:
  • Basisscore
   De basisscore is een score die wordt toegekend wanneer je de juiste ploeg liet winnen (of terecht een gelijkspel hebt voorspeld). Deze score wordt berekend op basis van de UEFA ranglijst op 1/05/2016 en gaat als volgt: Wanneer de winnende (of gelijkspelende) ploeg meer dan 5 plaatsen lager gerangschikt staat op de UEFA ranglijst dan de tegenstander, dan worden er per 5 plaatsen verschil 1 extra punt toegekend. Indien het verschil minder dan 5 plaatsen is, zal de basisscore 1 punt bedragen.
  • Extrascore
   Wanneer je ook nog eens de juiste uitslag hebt voorspeld wordt er bij je basisscore nog een extrascore geteld. Deze extrascore is afhankelijk van de zeldzaamheid van de uitslag. In de spelregels kan je aflezen welke extrascores er kunnen worden toegekend.
  • Heb je een pronostiek verkeerd of niet ingevuld, krijg je 0 punten.

 4. Elke pronostiek kan ingevuld of gewijzigd worden tot één uur voor de aanvang van de wedstrijd. Nadien zijn wijzigingen niet meer mogelijk (tenzij de organisator daar anders over beslist).
 5. Uitzonderingen:
  - Indien een wedstrijd zou eindigen op verlengingen of penalty's, telt de uitslag na de officiële speeltijd (90 min + eventuele verlengingen), zo kan een halve finale of een finale ook eindigen op een gelijkspel.
  - Wanneer een wedstrijd vroegtijdig stopgezet wordt en er op een latere datum een forfait wordt uitgesproken, dan zal deze wedstrijd niet meetellen in de pronostiek.
  - Wanneer een wedstrijd herspeeld dient te worden, zullen de pronostieken voor die wedstrijd terug gewijzigd kunnen worden. (tot 60 min voor de aanvang van de uitgesteld wedstrijd)

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail-berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz...
 2. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs. (Indien die er is)
 3. In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisator.
 4. Elke poging tot fraude, of andere illegale handelingen wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. 
 5. De organisator oordeelt onafhankelijk over het correct naleven van regels. Tegen beslissingen over uitsluiting op basis van deze regels is geen beroep mogelijk. Hierover wordt tevens niet gecorrespondeerd.

Artikel 5: Privacy

 1. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen.
 2. De persoonsgegevens worden in geen geval gedeeld met derden, noch gebruikt voor marketingdoeleinden.
 3. De organisator heeft het recht een historiek bij te houden van de bezoeken van iedere gebruiker (waaronder, maar niet gelimiteerd tot , Ip adressen en het gebruik van cookies) Dit om da naleving van de regels te controleren.

Artikel 6: Wetgeving

 1. De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving , en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en dewelke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde.
 2. Indien één van de bepalingen van onderhavige voorwaarden als nietig of ongeldig beschouwd worden, blijven de andere bepalingen onverkort gelden.